Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website (tekst, beeld of programmacode) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, uitgeleend, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie├źn, opnamen, of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personalia vof. Voor zover het maken van fotokopie├źn van deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 168 Auteurswet 1912, K.b. van 20 juni 1974 St. B. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze website (uitgave) in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot Personalia vof te wenden.

  • footer_logo_01